Kuyu Suyu Arıtma Sistemleri ve Hizmetleri

Posted by admin 02/10/2021 0 Comment(s)

Kuyudan çıkartılan sularda genellikle demir, kireç, tortu, bakteri, mil gibi pek çok istenmeyen maddeler bulunmaktadır. Doğal sular genel itibariyle kalite bakımından değişkenlik göstermekle birlikte su kaynağının yer aldığı havzanın yapısına bağlı olarak da farklılıklar sergileyebilmektedir.

Kuyu suyu sistemleri arıtma olarak Yağmur suyu arıtma, Kuyu suyu arıtma, Artezyen suyu arıtma, Şebeke suyu artıma olarak ayrılır. Bunların arasında en çok karşılaşılan soru şüphesiz Kuyu suyunun arıtılmış hali sağlıklı mıdır? Sorusudur.

Peki kuyu suyu arıtıldıktan sonra değerleri nasıl olmalıdır?

Yada kuyu suyunda ki bakteri veyahut sertlik nasıl yok edilebilir?

Kuyu suyu artezyen suyu yada proses sularında bulunan kireç, bakteri, tortu, demir, mil vs istenmeyen değerlerden dolayı kullanılacak alanlarda yüksek değerlerden dolayı kullanılamaz.

Kuyudan çıkarılan sular içme ve kullanma amaçlı olarak değerlendirilmek istenirse bir takım işlemlere tabi tututlması gerekmektedir. Bunların nasıl yapılacağı su analiz ölçümleriyle belirlenerek kuyu suyunda bulunan değerlere arıtma dizayn edilir. Yapılan analizler fiziksel, kimsyasal, bakteriyolojik analizler olarak 3 gruba ayrılır.

Kimyasal analiz sonucu; suyun sertliği, pH derecesi, tuzluluk durumu, (varsa) içinde insana zararlı azotlu malzemelerin miktarı, buhar kazanına zararlı olan silikat ve paslanmaz çeliğin düşmanı klorür mineralinin miktarı gibi birçok bilgi edinilir. Su içinde bulunan bazı gazların varlığı ancak suyun başında yapılacak analizler ile ortaya çıkar. Bu tür gazların varlığından şüphe ediliyorsa ve bunlar prosesi etkileyecekse, bir laboratuar yetkilisini kuyunun başına davet etmek uygun olur.

Kimyasal analizin doğru ve güvenilir olması şarttır. Aksi halde, yanlış bir analize güvenilerek çok gereksiz yatırımlar yapılabilir veya gerekli yatırımlar yapılmadığı için işletmede istenen kalitede ürün elde edilemez; sonunda, işletme çalışmaya başladıktan sonra tanker ile su taşımak zorunda kalınabilir. Analiz sonuçlarının doğru olabilmesi için öncelikle su örneğinin alınmasında bazı hususlara dikkat edilmelidir.

Bakteriyolojik Parametrelerin Önemi
Suların bakteriyolojik özellikleri çevre sağlığı bakımından derece önemlidir.
İçme sularında mikrobiyolojik kirlenme önemli bir faktördür, lağım sularında ve
insan dışkısında koli form bakterilere ve özellikle Esherichia coli'ye rastlamak
mümkündür.. Bu nedenle suyun bakteriyolojik incelemesinde kirlenme kriteri
olarak koliform bakteriler ve özellikle kirlilik kaynağının dışkı atıkları olup
olmadığını anlamak için Esherichia coli örneği araştırılır. insanlarda görülen önemli hastalıkların
temel nedeni patojen mikroorganizmalarla suyun kontamine olmasıdır. Patojen
mikroorganizmaların insan veya diğer hayvanların boşaltım sistemine suyolu ile
girdiği bilinmektedir.

Kuyu sularında karşılaşılan en büyük problemlerden biride sudaki kireçtir. Sert su kullanımı işletmelerde, fabrikalarda, makinalarda, kazanlarda genel olarak su kullanan tüm işletme ve evlerde deformasyon meydana getirmekte olup yumuşak su kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple kuyu suyuarıtmada yumuşatma sistemi kullanılarak kuyu suyundaki kireci arıtmada kullanılır. Otomatik yumuşatma sistemi içerisinde reçine bulunmaktadır. Sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları reçine mineraline yapışarak sudaki kireci tutar ve reçine minerali doyuma ulaştığında tuzlu su emiş yaparak rjenerasyon işlemini yaparak sert sudan yumuşatılmış su elde edilimi sağlanır.

Tam otomatik kum filtrasyon cihazı içinde bulunan quars kum ve antrasit mineraller kademeli olarak eklenir. Sistem tam otomatik olarak çalışarak su içerisinde bulunan tortu yosun çamur ve partiküller de arıtılmış olur. Aktif filtrasyon Suyun içinde bulunan renk, koku, klor, tat, eriyik gazları ters yıkama işlemiyle atıktan atılır.